Łęka

Rezerwaty

 

Leżący na terenie gminy Zaklików rezerwat Łęka powstał w 1998 r., zajmuje on powierzchnię ponad 377 ha. Podstawą do jego utworzenia była konieczność ochrony wielogatunkowych, naturalnych drzewostanów, będących częścią Lasów Janowskich. Dominują tu zajmujące powierzchnię 108 ha lasy grądowe oraz łęgi jesionowo-olchowe. Istotnym elementem krajobrazu i środowiskiem życia wielu gatunków roślin i zwierząt jest dolina meandrującej rzeki Łukawicy.

Cechą charakterystyczną rezerwatu Łęka jest spore jak na te tereny zróżnicowanie terenu, sięgające kilkudziesięciu m różnicy przy wartościach 170 – 240 m n.p.m. Dzięki obecności rzeki obszar ten obfituje w szuwary i bory bagienne. Spotkać tu można także liczne łąki i torfowiska. Flora rezerwatu Łęka liczy ponad 300 gatunków, wśród których wymienić można kilkanaście roślin objętych ochroną. Są to m.in. bluszcz pospolity, gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, wroniec widlasty oraz storczyki, w tym kruszczyk szerokolistny, podkolan biały i storczyk szerokolistny. Licznie występują tu także mchy, porosty i wątrobowce. Wśród drzew można podziwiać imponujące rozmiary pomnikowych jaworów, jesionów, dębów, lip drobnolistnych oraz wiązów.

Rezerwat Łęka jest środowiskiem życia wielu gatunków ptaków. Na jego terenie można spotkać aż 77 gatunków, z czego 66 gniazduje na miejscu. Do najbardziej interesujących należą bieliki, głuszce, puszczyki, trzmielojady oraz bociany czarne. Zamieszkujące rezerwat Łęka ssaki to głównie łosie, sarny, jelenie, dziki oraz szereg drapieżników: jenotów, borsuków, lisów oraz kun.

Teren rezerwatu Łęka nie jest udostępniony do zwiedzania.